Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Politikası
 
Kisbu Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ve tüm bağlı şirketler ("Kisbu A.Ş, Kuruluşları") için kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşımaktadır. Kisbu A.Ş Kuruluşları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVK Kanunu") yürürlüğünün çok öncesinde başlanan ve sürdürülmekte olan çalışmalarla, KVK Kanunu’na uyum için gerekliliklerin layıkıyla yerine getirilmesini ve uluslararası standartlarda bir veri koruma ve işleme politikası oluşturulmasını hedeflemektedir.
 
Kisbu A.Ş Kuruluşları Kişisel Verilerin Korunması Politikası ("Politika") ile Kisbu A.Ş Kuruluşları tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen ve uygulamada dikkate alınan ilkeler ortaya konulmaktadır. Politika ’da ayrıca, Kisbu A.Ş Kuruluşlarının kişisel verileri hangi amaçlarla işledikleri, kişisel veri toplama yöntemi, bunun hukuki amacı, verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği ile ilgililerin haklarına ilişkin bilgi verilmektedir.
 
KVK Kanunu kapsamında, her bir Kisbu A.Ş Kuruluşu, kendi iş ve çalışmaları özelinde, bizzat "veri sorumlusu" olup, Politikadaki bilgi ve ilkeler tüm Kisbu A.Ş Kuruluşları için geçerlidir.Kisbu A.Ş Kuruluşları,buPolitikayı,07.Ekim.2016tarihindenitibarengeçerliolacak şekilde, ayrı ayrı onaylayarak kabuletmişlerdir.
 
1) Bölüm: Genel Bilgilendirme
 
Kisbu A.Ş Kuruluşları,kişiselverilerinizi,mevzuattarafındanöngörülensınırlardâhilinde, aşağıdaki şekilde işlemektedir.
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
 
Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu politikada belirtilen amaçlarla ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve hizmetlerinden yararlanabilmeniz amacıyla toplanmaktadır. İşlenen kişisel veriler, ürün ve hizmetlerimizin türü ve niteliğine göre değişebilmektedir. Kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofislerimiz, internet sitemiz, sosyal medya, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplayabilmekteyiz.
 
Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafımıza ait ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla, Kisbu A.Ş Kuruluşlarının ofis binalarını, şubelerini, fiziken ziyaret ettiğinizde veya internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital mecraları ziyaret ettiğinizde veya Kisbu A.Ş Kuruluşlarının düzenlediği etkinlik, organizasyon gibi faaliyetlere katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Usul:
 
Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, kimlik bilgileri, sosyal medya, fatura bilgileri gibi) size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir. Bunun yanı sıra 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir.  Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel verileriniz bu defa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5 ve 6’da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, verdiğiniz açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.
 
Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı ise, aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.
 
Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
 
Kişiselverilerinişlenmeşartlarındanbiriverisahibininaçıkrızasıdır.Kişiselverisahibininaçıkrızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Veri, sahibinin açık rızası kapsamında ve açık rızada belirtilen amaçlarla işlenir. Kural olarak, aşağıdaki diğer şartların varlığı halinde veri sahibinin ayrıca açık rızasının alınmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 
Kanunda açıkça öngörülmesi halinde, veri sahibinin kişisel verileri, hukuka uygun olarak işlenir. Kanunlarda veri işlemeye izin verilen hallerde, ilgili kanunda yer alan sebep ve veri kategorileri ile sınırlı olarak veri işlenir.
 
Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
 
Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde (sözleşmenin kurulması veya ifasına dayalı olarak verisi işlenecek kişinin sözleşmenin taraflarından birisi olması koşuluyla)kişisel verilerişlenebilir.
 
Hukuki Yükümlülüğün YerineGetirmesi
 
Kisbu A.Ş Kuruluşlarının hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde, veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
 
Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
 
Veri sahibinin kişisel verisinin, kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, alenileştirme amacı ile sınırlı olarak, ilgili kişisel veriler işlenebilir.
 
Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 
Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kisbu A.Ş Kuruluşlarının meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir. İşlenen verilerin KVK Kanunu'nda tanımlandığı şekilde özel nitelikli kişisel veri olması halinde; kişisel veri sahibinin açık rızasıda yok ise, kişisel veri ancak KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki durumlarda işlenebilir:
 
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.
 
Kişisel Verilerin Güvenliği
 
Kisbu A.Ş Kuruluşları, KVK Kanunu Madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirlerialmakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engelolmaktadır.
 
Kişisel Verilerin Aktarılması
 
Kişisel verileriniz, işbu Politikada belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, diğer Kisbu A.Ş Kuruluşlarına,kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, KVK Kanunu Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Madde 11’de Sayılan Hakları
 
KVK Kanunu Madde 11 uyarınca:
 
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileribilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVK Kanunu anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen size aittir.
 
Yukarıda da belirtilen 6698 sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı info@Kisbu.com.tr adresine ulaşarak kullanabilirsiniz.
 
2) Bölüm: Temel İlkeler
 
Kisbu A.Ş Kuruluşları, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen genel ilkeler ile şartları karşılar ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve KVK Kanunu’na uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket eder.
 
Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olması
 
Kisbu A.Ş Kuruluşları, KVK Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler, veri sahiplerine karşı "şeffaflık" ilkesini benimser ve kişisel veri sahiplerine bilgilendirmede bulunur. Bilgilendirmede, açıklık ve dürüstlük esasalınır, toplanan kişisel verilerin kullanım amacı hakkında net bilgi verilir ve veriler bu çerçevede işlenir. Kişisel verinin, herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın, veri sahibi üzerinde olumsuz etkiye sebebiyet verecek şekilde kullanımındankaçınılır.
 
Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması
 
Kisbu A.Ş Kuruluşları, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar.
 
Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi
 
Kisbu A.Ş Kuruluşları, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle toplar ve işler. Kisbu A.Ş Kuruluşları, kişisel verileri, yürütmekte oldukları faaliyetlerle bağlantılı olarak, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde işler.
 
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
 
Kisbu A.Ş Kuruluşları, işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır. Bu çerçevede, veri işleme faaliyetinin en aza indirilmesi esastır.
 
İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
 
Kisbu A.Ş Kuruluşları, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVK Kanunu Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza ederler. Bu kapsamda öncelikle, işlemeyekonukişiselverilerinsaklanmasıiçinilgilimevzuattabelirlibirsüreöngörülüpöngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır. Süre bittiğinde, verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim halegetirilir.
 
3) Bölüm: Yürürlük ve Uygulama
Bu Politika 07.Ekim.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.
 
Tanimlar:  
   
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir.
Bağlı Şirket: Kisbu A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen şirket anlamına gelir.
Kisbu A.Ş Kuruluşları: Kisbu Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,Kisbu Dokusuz Örgüsüz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Kisbu Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş'yi ifade eder.
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, çalışanlar ve çalışan adayları.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur. Örneğin, her bir tüzel kişilik.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.